: 711-2-31197-6
   บริบัท ยู.ที.ซี. เซอร์วิส จำกัด
   
 : 228-422860-4
   บริบัท ยู.ที.ซี. เซอร์วิส จำกัด

 

**ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือแจ้งซ่อมงานกับพนักงานโดยไม่ผ่านบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดรับชอบใดๆทั้งสินทุกกรณี